top of page

Vedtekter

Vedtekter for Verdensbro AS

Vedtatt på stiftelsesmøtet den 18. juni 2021

 

§1 NAVN
Selskapets navn er Verdensbro AS

 

§2 FORRETNINGSKONTOR
Selskapets administrasjonskontor er i Halden kommune.

 

§3 FORMÅL

Verdensbro er et ikke-kommersielt aksjeselskap som ikke har erverv til formål. Selskapets virksomhet er å legge til rette for at alle skal kunne delta på kultur- og fritidstilbud og ha mulighet til å få enestående kunst-og kulturopplevelser. Ved å løfte frem unge talenter og engasjere kunstnere og næringsdrivende i lokalsamfunnet skal Verdensbro ta vare på det kulturelle særpreget som finnes i regionen. Verdensbro skal bygge kompetanse som bidrar til mangfold i kulturfeltet og kan bistå/hjelpe/selge tjenester til andre aktører som ønsker å utvikle tilsvarende flerkulturelle aktiviteter. Selskapet skal bidra til å realisereFNs bærekraftsmål.

 

§4 AKSJEKAPITAL

Aksjekapitalen er på kroner 30.000,-fordelt på 30 aksjer hver pålydende kroner 1000,-

 

§5 ANVENDELSE AV OVERSKUDD

Selskapets overskudd anvendes til formål i tråd med vedtektenes §3. Det deles ikke ut utbytte til selskapets aksjonærer.

 

§6 OPPLØSNING ELLER LIKVIDASJON AV AKSJESELSKAPET

Ved oppløsning av selskapet skal selskapets formue tilfalle virksomheter med samme formål og virksomhet som Verdensbro AS.

 

§7 GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utløpet av april måned hvert år. Generalforsamlingen skal behandle saker som fremgår av selskapets vedtekter og lovens bestemmelser. Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:
1. Godkjennelse av årsregnskap og årsmelding.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av tap.
3. Valg av styreleder og styremedlemmer.
4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
5. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
6. Andre saker som er oppført i innkallingen til generalforsamlingen.

§8 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Styret skal skriftlig innkalle til generalforsamling minst to uker før generalforsamlingen skal avholdes. Årsoppgjør og revisjonsberetning skal sendes aksjonærene sammen med innkallingen. Styrets medlemmer, selskapets daglige leder og revisor skal kalles inn med samme frist, og har rett til å være til stede og uttale seg på generalforsamlingen.

 

§9 STYRETS SAMMENSETNING

Selskapets styre skal ha tre til syv medlemmer. Styrets leder velges av generalforsamlingen, styrets nestleder velges av styret.

 

§10 STYRETS ARBEID

Styret er ansvarlig for selskapets virksomhet og skal påse at selskapets formål blir fremmet på beste måte. Styret skal fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet og har plikt til å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning har betryggende kontroll, i tråd med god og gjeldende praksis. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet forøvrig. Styrets leder og daglig leder tegner selskapet. Styret kan meddele prokura. Styret ansetter daglig leder.

 

§11 DAGLIG LEDELSE

Daglig leder ansettes av styret. Daglig leder forbereder og innstiller på vedtak i saker som skal behandles av styret. Lederen har plikt til å møte i styremøter og generalforsamling. Leder ansetter øvrig personale og har ansvar for å lede den daglige virksomheten innenfor vedtatte virksomhetsplaner og budsjettrammer. Daglig leder har også ansvar overfor styret for kunstnerisk ledelse, men kan delegere arbeidsoppgavene med dette til en faglig kompetent ansatt. Daglig leder holder styret orientert utenom styremøtene om utvikling og gjennomføring av vesentlige oppgaver for virksomheten. Daglig leder må påse at offentlige myndigheters krav til innkjøpsreglement overholdes, og at øvrige, for selskapet, relevante avtaler og regelverk mellom partene i arbeidslivet overholdes.

 

§12 REGNSKAPSÅR

Selskapets regnskapsår følger kalenderåret.

bottom of page